image17

Statutul MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA

Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania care a avut loc in data de 23.04.2016, in baza incheierii din data de 25.05.2016 pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti in dosarul nr. 14176/300/2016, statutul Asociatiei Marea Loja Nationala din Romania se modifica si va avea urmatorul cuprins:


CAPITOLUL I

DISPOZITII GENERALE

ART. 1

(1) MAREA LOJA NATONALA DIN ROMANIA – (M.L.N.R.) – este o asociatie constituita potrivit legii, ca persoana juridica romana de drept privat, neguvernamentala, apolitica si fara scop patrimonial, in vederea sprijinirii dezvoltarii personalitatii umane pe multiple planuri si pentru instaurarea in societatea romaneasca a normelor de convietuire sociala bazate pe respect, toleranta, intr-ajutorare si respingerea oricaror forme de totalitarism sau extremism.

(2) Membrii M.L.N.R. sunt obligati la o neconditionata loialitate fata de Romania si interesele sale nationale, precum si la promovarea idealurilor de Pace, Toleranta si Fraternitate Universala.

(3) MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA  respinge ab initio si califica drept abuz de drept orice incalcare a Constitutiei si legilor statului roman, precum si a dispozitiilor prezentului Statut.

(4) MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA este continuatoarea legitima, de jure si de facto, a Marii Loji a Ordinului Masonic Roman, intemeiata la 8/20 septembrie 1880.


OBIECTUL, SCOPUL SI ACTIVITATILE ASOCIATIEI

ART. 2

(1) Obiectul Asociatiei – inscris, potrivit legii, in Codul C.A.E.N. Nr.9133 – consta in actiuni educative, umanitare si social-filantropice, M.L.N.R. urmarind realizarea urmatoarelor scopuri:

 • elevarea omului si combaterea ignorantei prin morala si cultura;
 • dezvoltarea la membrii sai a spiritului de toleranta, demnitate si solidaritate umana;
 • sprijin mutual pentru membrii sai in toate imprejurarile vietii si ajutorarea persoanelor si grupurilor de persoane defavorizate prin actiuni filantropice;
 • sustinerea si apararea patrimoniului cultural national si pe cel al umanitatii;
 • restabilirea pe plan extern, printr-o activitate sustinuta a tuturor membrilor Asociatiei, a prestigiului si respectului la care natiunea romana este pe deplin indreptatita;
 • sa contribuie, prin activitatea tuturor mebrilor sai, la consolidarea statului de drept si a valorilor democratiei.

(2) In relizarea scopurilor sale MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA desfasoara activitati culturale, stiintifice si social-filatropice. De-asemenea, Asociatia poate desfasura si activitati economice, in limitele si cu procedurile premise de ordonanta Guvernului Nr.26/2000, coroborate cu modificarile si completarile acesteia.


DENUMIREA OFICIALA, SEDIU SI DURATA

ART. 3

(1) Denumirea oficiala sub care Asociatia este inregistrata la Registrul National al Persoanelor Juridice fara scop patrimonial este MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA, prescurtat M.L.N.R., Asociatia avand sigla si stampila proprie, precum si cont in Banca.

(2) Sediul social al M.L.N.R. este in BUCURESTI – str. Matei Elina Voievod nr.2A, sect.2.

(3) Activitatea M.L.N.R. se desfasoara la nivel national, Asociatia avand dreptul sa infiinteze filiale, ca structuri teritoriale.

(4) Durata Asociatiei este nedeterminata.


PATRIMONIUL ASOCIATIEI

ART. 4

(1) Patrimoniul M.L.N.R. se compune din totalitatea bunurilor imobile si mobile ce au fost trecute in proprietatea sa prin actul de infiintare sau dobandite ulterior, potrivit legii.

(2) Finantarea cheltuielilor de intretinere si functionare ale Asociatiei se asigura prin:

a) – venituri proprii: 

 • taxa de inscriere;
 • cotizatiile lunare ale membrilor;
 • contributii specifice (pentru Patente, participari la simpozioane, conferinte etc.);
 • dobanzi si dividende rezultate prin plasarea sumelor disponibile in conditiile legii;
 • contributii benevole ala membrilor pentru actiunile caritabile.

b)  – donatii, sponsorizari si legate de la persoane fizice sau juridice romane sau straine;

c) – alte venituri prevazute de lege.

(3) Liberalitatile de orice fel vor putea fi acceptate, potrivit legii, numai daca nu sunt grevate de conditii sau sarcini care ar afecta autonomia M.L.N.R. sau ar atrage desfiintarea sa de drept.

(4) Din veniturile realizate de M.L.N.R. se vor crea urmatoarele Fonduri: Fond intangibil, Fond de Solidaritate, Fond Cultural si Fond de binefacare.

(5) Pentru anumite functii in organele de conducere ale M.L.N.R. se pot incheia cu titularii acestor functii – la propunerea Presedintelui Asociatiei – contracte de munca, Consiliul Director urmand a stabili, potrivit fondurilor aprobate prin Bugetul de venituri si cheltuieli, cuantumul salariilor.

(6) Apartenenta la M.L.N.R. nu confera niciun drept individual de dispozitie sau de revendicare asupra patrimoniului constituit de Asociatie.


CAPITOLUL II


MEMBRII ASOCIATIEI. DREPTURI SI OBLIGATII

ART. 5

(1) Membru activ al MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA poate fi – in baza unei cereri scrise – orice persoana care, intrunind conditiile de admitere cumulative prevazute de R.O.F., doreste ca prin activitatea sa dezinteresata sa sprijine realizarea scopurilor Asociatiei.

(2) Membrii M.L.N.R. se disting pe 3 (trei) categorii si anume:

    a) Membrii fondatori, respectiv persoanele fizice care au avut initiativa reluarii lucrarilor Francmasoneriei in tara noastra si au participat la Adunarea de constituire a M.L.N.R.;

    b) Membrii asociati, respectiv persoanele fizice interesate sa-si aduca contributia la realizarea scopurilor Asociatiei si care au solicitat inscrierea in M.L.N.R.;

    c) Membrii de onoare, respectiv acele personalitati romane sau straine care prin activitatea lor au sprijinit moral si/sau material Romania si Ordinul Masonic Roman.


ART. 6 Membrii MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte Constitutia si legile tarii, prezentul Statut, precum si toate Hotararile organelor de conducere ale M.L.N.R.;
 • sa coopereze activ la realizarea scopurilor Asociatiei;
 • sa achite integral si la termen cotizatia de membru;
 • sa manifeste in toate imprejurarile un comportament demn, loial si moral fata de membrii M.L.N.R. si societate.


ART. 7 Membrii MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA au urmatoarele drepturi:

 • egalitatea deplina in exercitarea drepturilor si executarea obligatiilor legale si statutare;
 • sa aleaga si sa fie alesi, conform prevederilor R.O.F., in toate organele de conducere ale Lojilor de lucru sau ale M.L.N.R.;
 • sa faca propuneri de imbunatatire a activitatii Asociatiei si sa participe direct, sau prin reprezentanti, la toate Adunarile Generale ale Asociatiei;
 • sa demisioneze din M.L.N.R.


ART. 8 

(1) Calitatea de membru al Asociatiei se pierde astfel:

a) – prin excludere, potrivit prevederilor si procedurilor R.O.F., determinate de:

 • orice actiuni dezonorante si/sau uneltiri contra intereselor Statului roman;
 • comiterea oricarui abuz de drept urmata de consecinte grave pentru M.L.N.R. sau pentru interesele legitime ale oricarui membru al Asociatiei;
 • violarea angajamentelor masonice sau neplata timp de un an a cotizatiei;
 • actiuni care duc la compromiterea imaginii publice a M.L.N.R. sau care vizeaza slabirea solidaritatii membrilor sau dezintegrarea Asociatiei;
 • in cazul in care printr-o Hotarare definitiva si irevocabila a fost condamnat la o pedeapsa privativa de libertate sau decazut din drepturile civile;

b) – prin demisie, adresata in scris Consiliului Director;

c) – prin deces.

(2) Orice masura disciplinara – inclusiv excluderea din Asociatie – luata impotriva unui membru sau a unei Loji, isi produce efectele numai in urma unei Hotarari definitive si irevocabile dispusa de instantele disciplinare ale Asociatiei.


CAPITOLUL III

ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA MARII LOJI NATIONALE DIN ROMANIA

ART. 9 M.L.N.R. isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale de conducere, actele juridice facute de acestea, in limitele puterilor ce le-au fost conferite, fiind insasi actele juridice ale Asociatiei.


ART. 10 Organele Asociatiei sunt:

 • Adunarea Generala a Asociatilor;
 • Consiliul Director;
 • Comisia de Cenzori.


ART. 11

(1) Adunarea Generala a Asociatilor (Convent) este organul suprem de conducere si decizie al Asociatiei, fiind totodata unica autoritate investita cu dreptul de reglementare statutara, precum si cu dreptul de control asupra celorlalte organe de conducere ale M.L.N.R., la care se adauga si dreptul de dispozitie cu privire la intreg patrimoniul constituit de Asociatie.

(2) Adunarea Generala (Conventul) este alcatuita din membrii de drept, respectiv Presedintele M.L.N.R. si membrii Marelui Consiliu, respectiv Marii Demnitari, fostii Presedinti ai Asociatiei, precum si delegatii Lojilor de lucru. 

(3) La data Adunarii Generale de alegeri a organelor de conducere ale M.L.N.R., mandatul tuturor membrilor Marelui Consiliu inceteaza, iar acestia vor participa la alegeri ca delegati de drept ai Lojilor din care fac parte, cu exceptia Presedintelui M.L.N.R. in functie, care participa la alegeri in nume propriu si cu un drept de vot separat.

(4) Adunarea Generala a M.L.N.R., indiferent de caracterul sesiunii, este legal constituita daca reuneste delegatii ce reprezinta cel putin ½ + 1 (jumatateplusunu) din numarul Lojilor de lucru.

(5) Norma de reprezentare a asociatilor in Adunarile Generale – ordinare sau extraodinare – este de 1(un) delegat pentru fiecare 11(unsprezece) Maestri. Pentru un plus de 6(sase) Maestri, reprezentand un excedent fata de multiplul lui unsprezece, se va trimite inca 1(un) delegat. 

(6) Adunarea Generala a M.L.N.R. se convoaca obligatoriu o data pe an, cand – fara nicio exceptie – Ordinea de zi trebuie sa curpinda dezbaterea si aprobarea Bilantului contabil, Raportul de gestiune, Raportul cenzorilor, precum si a Bugetului de venituri si cheltuieli pe exercitiul fiscal urmator. Adunarea Generala a Asociatiei poate fi convocata si in sesiuni extraordinare, ori de cate ori probleme urgente ale Asociatiei reclama acest lucru, de către Presedintele Asociației M.L.N.R..

(7) Hotararile Adunarii Generale sunt considerate legal adoptate daca intrunesc votul a cel putin ½ + 1 (jumatateplusunu) din numarul delegatilor prezenti in Adunarea generala a Asociatiei, cu exceptia Hotararilor privind dizolvarea Asociatiei M.L.N.R. care trebuie sa fie adoptata cu votul minimum a 2/3 (douatreimi) din numarul total al delegatilor prezenti in Adunarea Generala legal constituita.

(8)Adunarea Generala a Asociatiei are urmatoarele competente:

 • adopta sau modifica Actul constitutiv sau Statutul Asociatiei la propunerea a cel putin ½ + 1 (jumatateplusunu) din numarul Lojilor de lucru sau a Presedintelui M.L.N.R. si hotaraste, in conditiile legii, dizolvarea M.L.N.R. si lichidarea patrimoniului acesteia;
 • stabileste strategiile si obiectivele Asociatiei;
 • alege, potrivit procedurilor R.O.F., Presedintele M.L.N.R. si membrii celorlalte organe de conducere ale Asociatiei;
 • dezbate si aproba Bilantul Contabil, Raportul de gestiune, Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli, precum si Raportul Comisiei de Cenzori;
 • stabileste si aproba cuantumul taxei de inscriere in Asociatie, precum si al cotizatiilor si contributiilor specifice;
 • aproba sau respinge Decretele Presedintelui M.L.N.R. si Deciziile Consiliului Director emise in perioada dintre doua Adunari Generale consecutive;
 • hotaraste, in conditiile legii, infiintarea de entitati economice cu scop lucrativ,
 • hotaraste in privinta oricaror alte probleme date in competenta sa lege sau Statut.

(9) Toate Hotararile Adunarilor Generale ale M.L.N.R. trebuiesc consemnate in “Registrul Procese-Verbale” al Adunarii Generale, Secretariatul General al Asociatiei fiind obligat sa trimita Lojilor in lucru – dupa fiecare Adunare Generala – copii ale respectivelor Procese-Verbale.

(10) In problema aprobarii Raportului de Gestiune si a Bilantului Contabil, Presedintele M.L.N.R. si membrii Consiliului Director, precum si membrii Comisiei de Cenzori, nu voteaza.

(11) Adunarea Generala da mandate membrilor Consiliului Director cu privire la exercitarea deplina a dreptului de dispozitie asupra intregului patrimoniu al M.L.N.R., acestia urmand a raspunde in conditiile legii, daca nu administreaza ca un bun gospodar patrimonial Asociatiei.


ART. 12

(1) Presedintele MARII LOJI NATIONALA DIN ROMANIA (Marele Maestru) este garantul infaptuirii scopurilor si obiectivelor Asociatiei, al respectarii si aplicarii prezentului Statut si al legilor tarii, precum si al pastrarii unitatii si prestigiului M.L.N.R.. Mandatul Presedintelui Marii Loji Nationale din Romania (Marelui Maestru) este de 5 (cinci) ani. El poate fi reales doar pentru inca un mandat de 5 (cinci) ani.

(2)Presedintele M.L.N.R. are in principal urmatoarele competente:

 • este de drept Presedintele Consiliului Director si in aceasta calitate asigura conducerea curenta a activitatii si angajeaza Asociatia fata de terti, fiind in acelasi timp si principalul ordonator de credite;
 • reprezinta Asociatia in relatii interne si internationale;
 • convoaca si prezideaza organele de conducere ale M.L.N.R., in sedinte ordinare sau extraordinare si asigura ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale;
 • raspunde, in conditiile legii, alaturi de membrii Consiliului Director, de administrarea si gestionarea patrimoniului M.L.N.R.;
 • poate delega – pe perioade de timp bine determinate si prin desemnare – unuia dintre membrii Consiliului Director o parte dintre atributiunile sale;
 • poate suspenda din activitate, pentru maximum 3 (trei) luni, orice membru sau Loja;
 • numeste si coordoneaza activitatea membrilor Comisiilor de specialitate consultative;
 • indeplineste orice alte atributiuni specifice date in competenta sa de lege si Statut.


ART. 13

(1) Consiliul Director conduce si administreaza MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA in mod curent, in perioadele dintre Adunarile Generale, fiind prezidat de Presedintele M.L.N.R. si format dintr-un numar impar de membri, respectiv 5 (cinci) membri titulari si 2 (doi) supleanti.

Membrii Consiliului Director al Asociatiei sunt desemnati de Presedintele M.L.N.R. din randul membrilor Marelui Consiliu alesi de Adunarea Generala/numiti de Presedintele M.L.N.R., precum si din randul membrilor Asociatiei cu experienta in domeniul economic.

Mandatul tuturor membrilor Consiliului Director este de 5 (cinci) ani, acestia putand fi realasi sau reconfirmati in functie, fara a putea insa detine mai mult de 2 (doua) mandate consecutive in aceeasi functie, cu exceptia Secretarului General, care poate fi reconfirmat in functie de urmatorii Presedinti ai M.L.N.R.

(2) Consiliul Director al M.L.N.R. isi desfasoara activitatea potrivit competentelor conferite de lege si prezentul Statut, deciziile acestui organ de conducere al Asociatiei, precum si modul in care au votat membrii prezenti, trebuind sa fie consemnate in Registrul de Procese-Verbale ale sedintelor Consiliului Director.

(3) Sedintele Consiliului Director – pentru a fi legal constituite – trebuie sa intruneasca prezenta a cel putin ½ + 1 (jumateplusunu) din numarul membrilor, deciziile fiind adoptate daca au intrunit votul a cel putin ½ + 1 (jumatateplusunu) din numarul membrilor prezenti in sedinta legal constituita. La paritate de voturi, votul presedintelui M.L.N.R. traseaza problema in dezbatere.

(4) Consiliul Director are in principal urmatoare atributii:

 • asigura punerea in aplicare a Hotararilor Adunarii Generale a Asociatiei;
 • angajeaza, prin semnatura Presedintelui M.L.N.R., raspunderea Asociatiei fata de terti si organele statului, incheind acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
 • stabileste si urmareste executarea programelor de dezvoltare a activitatii M.L.N.R.;
 • aproba si isi insuseste sub semnatura Presedintelui M.L.N.R., inaintea prezentarii lor in Adunarea Generala, toate documentele cerute de lege pentru inchiderea anului financiar, asigurand ca, prin Secretariatul M.L.N.R., toate documentele sa fie transmise Lojilor cu cel putin 15 (cincisprezece) zile inainte de Adunarea Generala;
 • aproba si modifica Statul de functiuni, grila de salarizare si organigrama Asociatiei;
 • recomanda Adunarii Generale a Asociatilor infiintarea sau desfiintarea unor Comisii de specialitate si in caz de vacantare a pozitiei unui membru dintr-o Comisie, numeste inlocuitorul interimar al acestuia;
 • decide asupra componentei delegatiei oficiale care, alaturi de Presedintele M.L.N.R. si pe cheltuiala Asociatiei, va da curs unor invitatii de participare la simpozioane sau Adunari Generale ale unor Asociatii straine aflate in legaturi de amicitie cu M.L.N.R.;
 • poate decide schimbarea sediului social al Asociatiei;
 • decide modalitatile de finantare si sponsorizare ale Asociatiei;
 • supune aprobarii Adunarii Generale forma si continutul formularelor si documentelor interne specifice Asociatiei;
 • indeplineste orice alte atributii specifice prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor.


ART. 14

(1) Comisia de Cenzori, asigura controlul financiar intern si aplicarea stricta a dispozitiilor legale in domeniul financiar-contabil, fiind formata dintr-un numar de cel putin 5 (cinci) membrii - dintre care cel putin unul este expert contabil – alesi de Adunarea Generala a M.L.N.R. pentru un manadat de 5 (cinci) ani.

(2) In realizarea competentei sale, Comisia de Cenzori are in principal urmatoarele atributii:

 • verifica modul cum este administrat si gestionat patrimoniul M.L.N.R., intocmind Rapoarte de activitate pe care le supune aprobarii Adunarii Generale;
 • certifica Bilantul Contabil inainte ca acesta sa fie supus aprobarii Adunarii Generale;
 • efectueaza – cand considera necesar – controale inopinante, iar rezultatele acestor controale sunt aduse la cunostinta Presedintelui M.L.N.R. pentru ca eventualele deficiente constatate sa poata fi indreptate si legalitatea restabilita;
 • oricare membru al Comisiei de Cenzori poate participa – fara drept de vot – la sedintele Consiliului Director;
 • indeplineste orice alte atributii incredintate de Adunarea Generala a Asociatiei.

(3) Rapoartele si constatarile Comisiei de cenzori privind legalitatea administrarii si gestionarii patrimoinului M.L.N.R. vor fi inscrise obligatoriu intr-un Registru special.


CAPITOLUL IV

FONDURILE SOCIETATII


ART. 15

(1) Mijloacele financiare si intreg patrimoniul M.L.N.R. vor fi folosite numai in scopurile si pentru realizarea obiectului de activitate prevazute de prezentul Statut.

(2) Fondurile Asociatieipot fi folosite pentru:

 • realizarea obiectivelor si actiunilor incluse in planul de activitate al M.L.N.R.;
 • achizitionarea unor bunuri materiale necesare tinerii lucrarilor Marii Loji si a Lojilor de lucru nou infiintate;
 • acordarea de premii;
 • plata cotizatiilor de afiliere la institutii similar din strainatate;
 • in oricare alt scop licit probat de Adunarea Generala.


CAPITOLUL V

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

ART. 16

(1) MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA se dizolva prin Hotararea Adunarii Generale, cu votul a 2/3 (doua treimi) din numarul participantilor cu drept de vot in Adunarea Generala legal constituita, precum si in cazul celorlalte situatii prevazute de lege.

(2) Indiferent de modul de dizolvare, mandatul Consiliului Director al M.L.N.R. inceteaza o data cu numirea lichidatorului.

(3) La dizovarea Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, acestea urmand a avea destinatia strict prevazuta de lege.

(4) Lichidarea patrimoniului Asociatiei, dupa dizolvare, se va face de un lichidator desemnat de Adunarea Generala a M.L.N.R. dintre expertii autorizati si cu respectarea legislatiei in materie, mandatul acestuia desfasurandu-se sub controlul cenzorilor.

(5) Atat fata de asociatie, cat si fata de asociati, lichidatorul este supus regulilor mandatului.


CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

ART. 17

(1) “MAREA LOJA NATIONALA DIN ROMANIA” ca ordin initiatic national, autonom si suveran fata de orice Putere Masonica sau laica, regular constituit si recunoscut pe plan international, cuprinde toti masonii si toate Lojile de pe intreg teritoriul Romaniei recunoscute de ea.

(2) Reglementarile de organizare si functionare specifice (R.O.F.), denumite in mod traditional “Constitutia, Regulamentul General si Codul de conduita masonica ale M.L.N.R.” sunt parte integranta a prezentului Statut, acestea trebuind sa respecte – sub sanctiunea nulitatii absolute – Constitutia Romaniei si ordinea de drept, precum si Landmark-urile Francmasoneriei Universale.


Declaratie de Principii

Marea Lojă Naţională din România este continuatoarea legitimă, de jure şi de facto, a Marii Loji întemeiată la 20 Septembrie 1880, sub conducerea primului Mare Maestru al M:.L:.N:.R:., P:.R:.Fr:. Constantin Moroiu.

Afla mai Multe